logo logo

Noun Cases

Noun Cases

Noun cases

There are seven cases of noun and adjective declension in Polish. Here comes a list of them in traditional order:

Nominative (mianownik)
Genitive (dopełniacz)
Dative (celownik)
Accusative (biernik)
Instrumental (narzędnik)
Locative (miejscownik)
Vocative (wołacz)

 

Nominative (Mianownik)

Indicates the SUBJECT of a sentence.

Ela je obiad. - Ella is eating a dinner. (Ela is a NOMINATIVE as she is the main subject of the sentence)

To jest mój talerz. - This is my plate. ("mój talerz" is a NOMINATIVE)

 

Genitive (Dopelniacz)

A genitive suggests POSSESSION. It often corresponds to English`s or of.

Katarzyna lubi kolegę Jacka. - Katherine likes Jack`s mate. (Jacka is a GENITIVE)

Samochód Małgoski jest zepsuty. - Margaret`s car is broken. (Margaret`s is a GENITIVE)

A genitive is used:

 • with units and amounts -->> szklanka mleka - a glass of milk
 • after some prepositions, for example: dla, do, od -->>

Naucz się jeździć samochodem dla swojego dobra. - Learn how to drive for your own good.

 • in a negative sentence (for the direct object) -->> Mój kolega nie ma samochodu. - My firend does not have a car. ("samochodu" is a GENITIVE)

 

Dative (Celownik)

Imply an INDIRECT OBJECT; to whom something is given, doing for someone -->>

Marek daje pieniądze Pawłowi. - Mark is giving the money to Paul. ("Pawłowi" is a DATIVE)

Poszukam Ci/Tobie tej książki. - I will look for this book for you. ("Ci/Tobie" is a DATIVE; please note that both "Ci" and "Tobie" are correct to use and mean the same)

A dative after some verbs such as:

 • dziękować (komuś) - to thank (somebody) -->> Dziękuję Ci za pomoc. - Thank you for the help. ("Ci" is a DATIVE)
 • pomóc (komuś) - to help (somebody) -->> Pomogę Pawłowi przenieść ten stół. - I will help Paul move the table. ("Pawłowi" is a DATIVE)
 • wierzyć (komuś) - to believe (somebody) -->> Wierzyłem Jemu od samego początku. - I believed him in the first place. ("Jemu" is a DATIVE)

A dative in expressions -->>

Jest mi smutno. - I`m sad. ("mi" is a DATIVE)

Zpesuł mi się samochód. - My car broke. ("mi" is a DATIVE)

Zpesuł im się samochód. - Their car broke. ("im" is a DATIVE)

Wyobraziłam sobie tragedię tych wszystkich ludzi. - I imagined a tragedy of all these people. ("sobie" is a DATIVE)

Pomagam mojej mamie. - I`m helping my mum. ("mojej" is a DATIVE)

 

Accusative (Biernik)

Suggests a DIRECT OBJECT of the sentence.

Paweł nie znosi  Jacka. - Paul cannot stand Jack. ("Jacka" is an ACCUSATIVE)

Mama gotuje obiad. - Mum is cooking dinner. ("obiad" is an ACCUSATIVE)

Zawsze słuchaj swojej mamy. - Always listen to your mum. ("mamy" is an ACCUSATIVE)

An Accusative in use with some prepositions indicating a motion -->>

Połóż wszystko na stół. - Put everything onto the table. ("na stół" is na ACCUSATIVE)

Spójrz na lodówkę. - Look at the fridge. ("na lodówkę" is an ACCUSATIVE)

Schowaj pudełko pod łóżko. - Hide this box under the bed. ("pod łóżko" is an ACCUSATIVE)

Przyklej to na te ścianę. - Stick it to this wall. ("na ścianę" is an ACCUSATIVE)

 

Instrumental (Narzednik)

Is used:

 • to express predicate nouns (Orzeczenie) after verbs like być (be), zostać/stać się (become) -->>

On jest tancerzem. - He is a dancer. ("tancerzem" is an INSTRUMENTAL)

On stał się lekarzem. - He became a teacher. ("lekarzem" is an INSTRUMENTAL)

 • to express means -->> Zrobimy to moim sposobem. - We are going to do this my way. ("sposobem" is an INSTRUMENTAL)
 • after the static-location prepositions: między (between), (with), za (behind), przed (before), nad (over), pod (under) -->>

Pracuję charytatywnie z moimi przyjaciółmi. - I`m doing some charity work with my friends. ("przyjaciółmi" is an INSTRUMENTAL)

 • after some verbs: interesować się (be interested in), władać (have power over), zajmować się (be busy with), kierować (direct) -->>

Interesuje się piłką nożną. - I`m interested in football. ("piłką nożną" is an INSTRUMENTAL)

Moja szefowa opiekuje się oboma resortami. - My boss looks after both departments. ("resortami" is an INSTRUMENTAL)

 • to express certain time periods -->>

wiosną - in the spring

nocą - at night

rankiem - in the morning

 

Locative (Miejscownik)

The Locative case must be used after the prepositions: (in), na (on, at), (about), po (after), przy (near, during, while).

Moja mama jest teraz w pracy. - My mum is at work now. ("w pracy" is a LOCATIVE)

Po pracy, pojedzie na zakupy. - After work she will go shopping. ("po pracy" is a LOCATIVE)

NOTE: there are some exceptions when using w, na, po,o as they can sometimes take the Accusative.

 

Vocative (Wolacz)

Is used to address somebody directly. It is usually used with affectionate forms of first names -->> Basiu! Gosiu! Using the Vocative with other first names has become optional (it is usually replaced by a Nominative in colloqual language). The Vocative is needed in conjunction with titles -->> Dobranoc, doktorze Bergman! - Good night, doktor Bergman! ("doktorze" is a VOCATIVE)

bottom