logo logo

Polish Words

Polish Words

For all of you who want to become familiar with the Polish names of the months, days and colours we have generated a list of them:

Months (Miesiace)

Colours (Kolory)

Days of week (Dni tygodnia)

January - styczeń

February - luty

March - marzec

April - kwiecień

May - maj

June - czerwiec

July - lipiec

August - sierpień

September -wrzesień

October - październik

November - listopad

December - grudzień

white - biały

pink - różowy

red - czerwony

orange - pomarańczowy

brown - brązowy

yellow - żółty

grey - szary

green - zielony

cyan - cyjanowy

blue - niebieski

black - czarny

violet, purple - fioletowy, purpurowy

Monday - poniedziałek

Tuesday - wtorek

Wednesday - środa

Thursday - czwartek

Friday - piątek

Saturday - sobota

Sunday - niedziela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here comes a  list of Polish cardinal numbers:

 

LICZEBNIKI GŁÓWNE - CARDINAL NUMBERS

LICZEBNIKI GŁÓWNE CARDINAL NUMBERS
jeden1one
dwa2two
trzy3three
cztery4four
pięć5five
sześć6six
siedem7seven
osiem8eight
dziewięć9nine
dziesięć10ten
jedenaście11eleven
dwanaście12twelve
trzynaście13thirteen
czternaście14fourteen
piętnaście15fifteen
szesnaście16sixteen
siedemnaście17seventeen
osiemnaście18eighteen
dziewiętnaście19nineteen
dwadzieścia20twenty
dwadzieścia jeden21twenty one
dwadzieścia dwa22twenty two
trzydzieści30thirty
czterdzieści40fourty
pięćdziesiąt50fifty
sześćdziesiąt60sixty
siedemdziesiąt70seventy
osiemdziesiąt80eighty
dziewięćdziesiąt90ninety
sto100hundred
sto jeden101hundred one
dwieście200two hundred
trzysta300three hundred
czterysta400four hundred
pięćset500five hundred
tysiąc1000thousand
milion1,000,000.00million

 

A list of Polish collective numerals:

 

LICZEBNIKI ZBIOROWE - COLLECTIVE NUMBERS

LICZEBNIKI ZBIOROWE COLLECTIVE NUMERALS
dwoje2 two
troje3 three
czworo4four
pięcioro5 five
sześcioro6 six
siedmioro7 seven

 

A list of Polish ordinal numbers:

 

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE - ORDINAL NUMBERS

 LICZEBNIKI PORZĄDKOWE ORDINAL NUMBERS
1.pierwszy1stfirst
2.drugi2ndsecond
3.trzeci3rdthird
4.czwarty4thfourth
5.piąty5thfifth
6.szósty6thsixth
7.siódmy7thseventh
8.ósmy8theighth
9.dziewiąty9thninth
10.dziesiąty10thtenth
11.jedenasty11theleventh
12.dwunasty12thtwelfth
13.trzynasty13ththirteenth
14.czternasty14thfourteenth
15.piętnasty15thfifteenth
16.szesnasty16thsixteenth
17.siedemnasty17thseventeenth
18.osiemnasty18theighteenth
19.dziewiętnasty19thninteenth
20.dwudziesty20thtwentieth
21.dwudziesty pierwszy21sttwenty-first
30.trzydziesty30ththirtieth
40.czterdziesty40thfortieth
50.pięćdziesiąty50thfiftiehth
60.sześćdziesiąty60thsixtieth
70.siedemdziesiąty70thseventieth
80.osiemdziesiąty80theightieth
90.dziewięćdziesiąty90thnintieth
100.setny100thone hundredth
101.sto pierwszy101stone hundred-and-first
1.000.tysięczny1000ththousandth
1.000.000.milionowy1 000 000thmillionth

 

A list of Polish fractions:

 

UŁAMKI - FRACTIONS

UŁAMKI FRACTIONS 
pół, połowa1/2a half1/2
jedna trzecia1/3a third1/3
jedna czwarta1/4a quarter1/4
jedna piąta1/5a fifth1/5
trzy czwarte3/4three quarters3/4
dwie trzecie2/3two thirds2/3
półtora1 1/2one and a half1 1/2
pięć dziesiątych0,5(nought) point five0·5
trzy przecinek cztery3,4three point four3·4
sześć przecinek osiemdziesiątdziewięć6,89six point eight nine6·89
dziesięć procent10%ten per cent10%
sto procent100%a hundred per cent100%

 

TIME AND DATE - CZAS I DATY

 TIMECZAS
 What time is it?   It is or it`s 5 o`clock.Która (jest) godzina?  Jest (godzina) piąta.
00.00midnightpółnoc
01.00one o`clock (in the morning), 1 ampierwsza (w nocy)
01.05five (minutes) past onepięć (minut) po (godzinie) pierwszej
01.10ten (minutes) past onedziesięć (minut) po (godzinie) pierwszej
01.15a quarter past one, fifteen minutes past one,one fifteenkwadrans lub piętnaście po pierwszej
02.25twenty-five past twodwadzieścia pięć po drugiej
01.30half (past) one, one thirty(w)pół do drugiej, pierwsza trzydzieści
01.35twenty-five (minutes) to two, one thirty-fivepięć po (w)pół do drugiej, pierwsza trzydzieści pięć
01.40twenty (minutes) to two, one fortyza dwadzieścia (minut) druga, pierwsza czterdzieści
01.45a quarter to two, fifteen minutes to two, one forty-fiveza kwadrans druga, za piętnaście druga, pierwsza czterdzieści pięć
01.50ten minutes to two, one fiftyza dziesięć druga, pierwsza pięćdziesiąt
12.00twelve (o`clock), noon, middaydwunasta (w południe)
12.30half (past) twelve or twelve thirty (in the afternoon)(w)pół do pierwszej, dwunasta trzydzieści
14.00two o`clock (in the afternoon), 2pmdruga (po południu), czternasta
19.007 o`clock (in the evening), 7pmsiódma (wieczorem), dziewiętnasta
   
 At what time? At ... (o`clock).O której godzinie?
 at 7 o`clocko (godzinie) siódmej
 at midnighto północy
 at dawn, at nightfallo zmierzchu
 at dusk, at sunriseo świcie
 at sunseto zachodzie słońca
   
 in or within twenty minutesza dwadzieścia minut
 in an hour, in an hour`s time, in an hour from now(od teraz) za godzinę
 in the next twenty minutesw ciągu dwudziestu minut
   
 ten minutes agodziesięć minut temu
 two hours agodwie godziny temu
   
 half an hourpół godziny
 a quarter of an hourkwadrans, piętnaście minut
 and hour and a halfpółtorej godziny
   
 every hourco godzinę
 on the houro pełnej godzinie
 hourlyco godzinę
   
  DATEDATY 
 todaydzisiaj, dziś
 tomorrowjutro
 the day after tomorrowpojutrze
 yesterdaywczoraj
 the day before yesterdayprzedwczoraj
 the day beforew przeddzień
 the day afterdzień po
 in the morningrano
 in the eveningwieczorem
 this morningrano
 tonight, this eveningdziś wieczorem
 this afternoondziś po po południu
 yesterday morningwczoraj wieczorem
 last night, yesterday eveningwczoraj wieczorem
 tomorrow morningjutro rano
 tomorrow eveningjutro wieczorem
 on Saturday nightw sobotę wieczorem
 on Sunday morningw niedzielę rano
 he`s coming on Thursdayon przyjdzie w czwartek
 on Saturdaysw soboty, w sobotę
 every Saturdayw każdą sobotę, co sobotę
 last Saturdayw ostatnią sobotę
 next Saturdayw następną sobotę
 a week on Saturdayod (tej) soboty za tydzień
 two weeks on Saturdayod (tej) soboty za dwa tygodnie
 from Monday to Saturdayod poniedziałku do soboty
 every daycodziennie, co dzień
 once a weekraz w tygodniu
 twice a weekdwa razy w tygodniu
 once a monthraz w miesiącu
 a week or seven days agotydzień temu
 two weeks or a fortnight agodwa tygodnie temu
 last yearw zeszłym roku
 in two days` timeza dwa dni
 in seven days or one week or a weekza tydzień
 in a fortnight or two weeksza dwa tygodnie
 next monthw przyszłym miesiącu
 next yearw  przyszłym roku
 what is today`s date?, what day is it today?który dzisiaj jest?
 the first or 1st October 2000pierwszego lub 1. października 2000 r.
 I was born on the 20th of May 2000urodziłem się dwudziestego maja 2000 r.
 in 2000w 2000 r.
 nineteen (hundred and) ninety-eighttysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem
 40 B.C.40 p.n.e.
 10 A.D.10 n.e.
 in the 18th centuryw XVIII wieku
 in the (ninetheen) twenties, in the 1920sw latach dwudziestych, w latach 20.
 once upon a timepewnego razu
 a long, long time agodawno, dawno temu

 

Here come some Polish key verbs that everybody should learn to be able to have at least a simple conversation with Polish speakers:

 

Polish key verbs in their imperfective forms

 

ENGLISH VERBSPOLISH MEANINGSENGLISH VERBSPOLISH MEANINGSENGLISH VERBSPOLISH MEANINGS
to bebyćto go (by transport)jechaćto preferwoleć
to be ablemócto havemiećto readczytać
to bringprzynosićto know (someone)znaćto returnwracać
to buykupowaćto know (something)umiećto saymówić
to comeprzychodzićto likelubićto seewidzieć
to costkosztowaćto live (life)żyćto staystać
to depart (leave)wyjeżdżaćto live (somewhere)mieszkaćto takebrać
to doto doto lovekochaćto understandrozumieć
to drinkpićto makerobićto waitczekać
to eatjeśćto meetspotykaćto wantchcieć
to givedawaćto needpotrzebowaćto writepisać
to go (on foot)iśćto paypłacić  

 

Some examples:

TO BE - być

 PRESENTPAST  FUTURE
  MFN 
Ijestembyłembyłam  będę
youjesteśbyłeśbyłaś  będziesz
hejestbył   będzie
shejest była  będzie
itjest  było będzie
wejesteśmybyliśmybyłyśmy  będziemy
youjesteściebyliściebyłyście  będziecie
theybylibyły  będą

 

TO GO (ON FOOT) - iść

 PRESENTPAST  FUTURE
 IMPERFECTIVEIMPERFECTIVEPERFECTIVE  
  MFN 
Iidęszedłemszłam pójdę
youidzieszszedłeśszłaś pójdziesz
heidzieszedł  pójdzie
sheidzie szła pójdzie
itidzie  szłopójdzie
weidziemyszliśmyszłyśmy pójdziemy
youidziecieszliścieszłyście pójdziecie
theyidąszliszły pójdą

 

TO GO (BY TRANSPORT) - jechać

Ijadęjechałemjechałam pojadę
youjedzieszjechałeśjechałaś pojedziesz
hejedziejechał  pojedzie
shejedzie jechała pojedzie
itjedzie  jechałopojedzie
wejedziemyjechałyśmyjechałyśmy pojedziemy
youjedzieciejechaliściejechałyście pojedziecie
theyjadąjechalijechały pojadą

bottom